Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

*** RHYBUDD ***

CEFNDIR

Mae'r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig (LPW) yn rhoi grantiau sy'n cwmpasu'r TAW a dynnir wrth wneud trwsiadau i adeiladau rhestredig a ddefnyddir fel mannau addoli. Mae'r cynllun yn cwmpasu trwsiadau i adeiladwaith yr adeilad, ynghyd ā ffioedd proffesiynol cysylltiedig, a thrwsiadau i glociau tyred, seddau, clychau ac organau pib.

Mae'r Cynllun wedi'i redeg gan DCMS [Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon] ā ffocws ar gadw treftadaeth yn adeiladwaith ein mannau addoli rhestredig yn y DU. Ers ei sefydlu yn 2001, mae'r Cynllun wedi addasu i newidiadau wrth barhau i gefnogi mannau addoli trwy ddarparu'r system decaf oll o wneud grantiau a sicrhau y gall pob ffydd ac ardal yn y DU defnyddio'r cynllun yn gyfartal.

Wedi'i ariannu hyd at £42m, mae'r LPWS wedi talu £151m allan ers ei sefydlu gan gynorthwyo dros 13,000 o adeiladau. Ar hyn o bryd mae'r cynllun LPW yn derbyn oddeutu 4000 o geisiadau'r flwyddyn. Asesir cymhwysedd ar gyfer grant LPW yn ōl meini prawf cymhleth, gan gynnwys cymhwysedd yr adeilad a natur y gwaith sy'n cael ei wneud. Ers 1 Hydref 2013, mae gweithfeydd eraill wedi dod yn gymwys ar gyfer grantiau ac mae'n debygol y bydd hyn yn arwain at gynnydd yn nifer a maint yr hawliadau a dderbynnir.

Mae'r DCMS yn cydnabod bod beichiau arbennig ynghlwm wrth gynnal a chadw ein pensaernļaeth ysbrydol. Nod grantiau'r cynllun Mannau Addoli Rhestredig yw unioni diffygion ariannol a dal i gefnogi ein pensaernļaeth restredig a gwarchodedig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

CYFLWYNIAD

Topmark yw gweinyddwyr y Mannau Rhestredig Cynllun Grant Addoli.

Mae’r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig yn cynnig grantiau tuag at y TAW a achoswyd drwy wneud atgyweiriadau a newidiadau i adeiladau rhestredig a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer addoli cyhoeddus.

Cynlluniwyd yr arweiniad hwn i’ch helpu i gwblhau eich cais.

Darllenwch hwn yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, siaradwch ag un o’n cysylltyddion ar 0845 013 6601. Codir tâl am alwadau ar y gyfradd leol.

Er mwyn osgoi’r posibilrwydd o ddyblygu taliadau, rydym yn rhannu rhywfaint o’r wybodaeth rydych yn ei darparu i ni gyda sefydliadau eraill sy’n darparu grantiau megis English Heritage, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, dosbarthwyr perthnasol eraill y Loteri ac asiantaethau treftadaeth gweinyddiaethau datganoledig, Cadw, Historic Scotland ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon. Byddwn yn dal rhywfaint o’r wybodaeth rydych yn ei rhoi ar y gronfa ddata ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i brosesu ceisiadau a grantiau ac i gynhyrchu ystadegau.

ARIANNU SYDD AR GAEL A'R BROSES TALI

Gan ddilyn y cyfwyniad o’r newid i dreth ar TAW ar gyfer newidiadau i fannau rhestredig ar y 1af o Hydref 2012, bydd lan at £42m y flwyddyn ar gael ar gyfer y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig trwy gydol amser y Senedd yma. Mae cyfanswm y cyllideb flynyddol yn cynnwys cost y weinyddol o asesi a phrosesu grantiau.

CRYNODEB O'R GWARIANT 2016/2017 FLWYDDYN

Mis y taliad
Gwerth y taliad ar gyfer ceisiadau cymwys
gyllideb sydd ar gael
Ebril 2016
£3,502,229.49
£38,497,770.51
Gall 2016
£2,905,857.09
£35,591,913.42
Mehefin 2016
£3,541,677.17
£32,050,236.25
Gorffennaf 2016
£1,738,482.07
£30,311,754.18
Awst 2016
£1,773,862.44
£28,537,891.74
Medi 2016
£2,645,159.17
£25,892,732.57
Hydref 2016
£2,621,570.39
£23,271,162.18
Tachwedd 2016
£1,961,349.99
£21,309,812.19
Rhagfyr 2016
£2,456,537.94
£18,853,274.25
Lonawr 2017
£3,063,498.65
£15,789,775.60
Chwefror 2017
£2,755,499.02
£13,034,276.58
Mawrth 2017
£2,389,062.31
£10,645,214.27
Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
160 Bath Street,
Glasgow,
G2 4TB,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn