Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

NEWID GWEINYDD


Sylwch, o 25 Gorffennaf 2022, bydd unrhyw geisiadau newydd iír Cynllun LPW yn cael eu gweinyddu gan East Midlands Business Ltd.

*** RHYBUDD ***

CEFNDIR

Mae'r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig (LPW) yn rhoi grantiau sy'n cwmpasu'r TAW a dynnir wrth wneud trwsiadau i adeiladau rhestredig a ddefnyddir fel mannau addoli. Mae'r cynllun yn cwmpasu trwsiadau i adeiladwaith yr adeilad, ynghyd â ffioedd proffesiynol cysylltiedig, a thrwsiadau i glociau tyred, seddau, clychau ac organau pib.

Mae'r Cynllun wedi'i redeg gan DCMS [Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon] â ffocws ar gadw treftadaeth yn adeiladwaith ein mannau addoli rhestredig yn y DU. Ers ei sefydlu yn 2001, mae'r Cynllun wedi addasu i newidiadau wrth barhau i gefnogi mannau addoli trwy ddarparu'r system decaf oll o wneud grantiau a sicrhau y gall pob ffydd ac ardal yn y DU defnyddio'r cynllun yn gyfartal.

Wedi'i ariannu hyd at £42m, mae'r LPWS wedi talu £317m allan ers ei sefydlu gan gynorthwyo dros 13,000 o adeiladau. Ar hyn o bryd mae'r cynllun LPW yn derbyn oddeutu 7000 o geisiadau'r flwyddyn. Asesir cymhwysedd ar gyfer grant LPW yn ôl meini prawf cymhleth, gan gynnwys cymhwysedd yr adeilad a natur y gwaith sy'n cael ei wneud.

Mae'r DCMS yn cydnabod bod beichiau arbennig ynghlwm wrth gynnal a chadw ein pensaernïaeth ysbrydol. Nod grantiau'r cynllun Mannau Addoli Rhestredig yw unioni diffygion ariannol a dal i gefnogi ein pensaernïaeth restredig a gwarchodedig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

CYFLWYNIAD

Topmark yw gweinyddwyr y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig hyd at ac yn cynnwys 22 Gorffennaf 2022. Wedi hynny, bydd East Midlands Business Ltd yn cymryd drosodd y gwaith o weinyddu'r cynllun. Bydd wythnos drosglwyddo rhwng 25 a 29 Gorffennaf i hwyluso trosglwyddo unrhyw geisiadau sydd ar y gweill.

Mae’r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig yn cynnig grantiau tuag at y TAW a achoswyd drwy wneud atgyweiriadau a newidiadau i adeiladau rhestredig a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer addoli cyhoeddus.

Cynlluniwyd yr arweiniad hwn i’ch helpu i gwblhau eich cais.

Darllenwch hwn yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, siaradwch ag un o’n cysylltyddion ar 0800 500 3009. Codir tâl am alwadau ar y gyfradd leol.

Er mwyn osgoi’r posibilrwydd o ddyblygu taliadau, rydym yn rhannu rhywfaint o’r wybodaeth rydych yn ei darparu i ni gyda sefydliadau eraill sy’n darparu grantiau megis English Heritage, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, dosbarthwyr perthnasol eraill y Loteri ac asiantaethau treftadaeth gweinyddiaethau datganoledig, Cadw, Historic Scotland ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon. Byddwn yn dal rhywfaint o’r wybodaeth rydych yn ei rhoi ar y gronfa ddata ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i brosesu ceisiadau a grantiau ac i gynhyrchu ystadegau.

CRYNODEB O'R GWARIANT 2022/2023 FLWYDDYN

Mis y taliad
Gwerth y taliad ar gyfer ceisiadau cymwys
gyllideb sydd ar gael
Ebrill 2022
£3,225,033.26
£38,774,966.74
Mai 2022
£2,046,188.71
£36,728,778.03
Mehefin 2022
£2,035,627.30
£34,693,150.73

Contact Information
LPW Scheme
East Midlands Business Ltd
5 Merus Court
Leicester
LE19 1RJ
United Kingdom
grants@lpwscheme.org.uk

Tel: 0800 500 3009 - mae galwadau am ddim o linellau tir a ffonau symudol.

Tel: 0845 013 6601 - codir y gyfradd leol am alwadau (fodd bynnag, efallai y bydd eich darparwr gwasanaeth yn codi cyfradd uwch).
linebreak
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn